Bảng giá dịch vụ cộng thêm

admin 06/03/2015 11:40 AM
DỊCH VỤ BỔ SUNG:
100G Bandwidth Extra
+ 820.000đx 1 tháng
(Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)
10G Bandwidth Extra
+ 188.000đx 1 tháng
(Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)
1G Bandwidth Extra
+ 20.000đx 1 tháng
(Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)
50G Bandwidth Extra
+ 500.000đx 1 tháng
(Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)
5G Bandwidth Extra
+ 97.000đx 1 tháng
(Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)
Restore data for Hosting
+ 200.000đOneTime